Regulamin

1. Definicje

1.1. Organizator – Centrum Doskonalenia STIMULUS, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

1.2. Uczestnik – jest to osoba zgłaszająca się lub osoba, która została oddelegowana, wskazana przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu.

1.3. Zamawiający – jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, której właściwe przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub nie prowadząca działalności gospodarczej, dokonująca zgłoszenia bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.4. Szkolenie otwarte – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.

1.5. Szkolenie stacjonarne – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w wybranej przez Organizatora lokalizacji. Szkolenia stacjonarne mogą być również szkoleniami otwartymi.

1.5. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział korzystając z komputera (lub innego urządzenia połączonego z siecią) poprzez zalogowanie się na platformie internetowej wskazanej przez Organizatora. Szkolenia on-line mogą być również szkoleniami otwartymi.

2. Postanowienie ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży szkoleń w formie stacjonarnej, on-line oraz szkoleń otwartych organizowanych przez Centrum Doskonalenia STIMULUS.

2.2. Regulamin określa warunki, zasady zamówień oraz zgłoszeń na szkolenia realizowane przez Organizatora.

2.3. Każda osoba składająca zamówienie lub uczestnicząca w szkoleniu zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem.

2.4. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2.5. Organizator nie jest odpowiedzialny za poziom nabytej przez Uczestnika wiedzy, jak również za skutki i/lub efekty wykorzystania wszelkich informacji przekazanych przez Organizatora w trakcie szkolenia.

2.6. Wszelka odpowiedzialność Organizatora z tytułu niedochowania postanowień umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji Umowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Uczestnika lub Zamawiającego.

2.7. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie, gdy ich zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub elektronicznej nadesłane drogą mailową, pod rygorem nieważności, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2.8. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

3. Organizacja szkolenia

3.1. Lokalizacja

3.1.1. miejsce wskazane przez Zamawiającego,

3.1.2. miejsce wskazane przez Organizatora,

3.1.3. szkolenia są organizowane w formie on-line.

3.2. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia dodatkowej opłaty w przypadku kiedy liczba Uczestników szkolenia jest wyższa niż deklarowana w zamówieniu.

3.3. Zamawiający lub Organizator zobowiązany jest do przygotowania sali oraz sprzętu niezbędnego do realizacji programu szkolenia.

4. Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym w formie stacjonarnej lub on-line

4.1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesyłane do Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego ze strony (https://centrumstimulus.pl/zamow lub https://centrumstimulus.pl/online) lub przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego zgłoszenia, którego formularz znajduje się na stronie Organizatora.

4.2. Przesłanie zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia akceptacji zgłoszenia w przypadku, gdy rekrutacja została zamknięta. Wówczas Organizator może zaproponować kolejny termin lub przenieść na listę rezerwową.

5. Zgłoszenie zamówienia szkolenia 

5.1. Warunkiem złożenia zamówienia szkolenia jest przesłanie pocztą elektroniczną wypełnionego Druku Zamówienia, uprzednio przesłanego przez Organizatora.

5.2. Przesłanie Druku Zamówienia do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Odwołanie szkolenia, zmiana terminu szkolenia, rezygnacja z udziału

6.1. Rezygnacja ze szkolenia na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego/Uczestnika, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego/Uczestnika informacji o rezygnacji ze szkolenia w formie poczty elektronicznej na adres Organizatora (to znaczy adres zwrotny Organizatora podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej www.centrumstimulus.pl). Decydująca jest data wpływu oświadczenia do Organizatora. W takim przypadku Zamawiającemu/Uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności  w całości.

6.2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze szkoleń stacjonarnych otwartych na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego/Uczestnika kwotą odpowiadającą 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Organizatora noty obciążeniowej.

6.3. Rezygnacja ze szkolenia online można dokonać najpóźniej 1 dzień przed planowanym szkoleniem. W przypadku rezygnacji w dniu szkolenia lub nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed realizacją, o czym zobowiązany jest poinformować Uczestników szkolenia i Zamawiającego. W przypadku dokonania odwołania lub zmiany terminu Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych kwot w całości lub zaliczenia ich na poczet innego szkolenia, jeżeli Zamawiający/Uczestnik wyrazi na to zgodę.

7. Opłata za szkolenie

7.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w Szkoleniu jest każdorazowo określana przez Organizatora.

7.2. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w odrębnej ofercie.

7.3. Opłaty za szkolenia należy uiścić na numer rachunku bankowego: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001.

7.4. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT lub w przypadku płatności automatycznych („Przelewy24”) jest przesłanie formularza zgłoszeniowego.

7.5. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę Zamawiającego/Uczestnika oraz datę szkolenia.

7.6. Dokumenty księgowe – faktury wystawione są z systemu Ebi24 w imieniu STIMULUS i wysyłane drogą mailową.

8. Dane osobowe

8.1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

8.2. Administratorem danych osobowych jest STIMULUS – Małgorzata Pieńkowska. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@stimulus.com.pl.

8.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu uzyskania zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – Dz. U. poz. 1045.

8.4. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.

8.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami.

8.6. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

Organizator ma prawo do wystąpienia z zapytaniem do Uczestników o zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

10. Zmiany w Regulaminie

10.1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

10.2. Zamawiający/Uczestnik mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

10.3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej Organizatora, przy czym nie obowiązują one Zamawiających/Uczestników którzy zawarli Umowę z Organizatorem przed publikacją zmian.